Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ptime, s. r. o., pro provozování online plateb za registrace na sportovní akce
Identifikační údaje provozovatele:
Ptime, s. r. o.
se sídlem Chlumova 5429/1A, 586 01 Jihlava
IČ: 098 71 420
zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 121380/KSBR
e-mail: info@ptime.cz
(dále jen „Ptime“ nebo „prodávající“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ptime, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě registračního poplatku na sportovní akci.
Prodávající provozuje portál s registračními formuláři pro přihlašování do závodů a zprostředkovává přihlášení pro organizátory sportovních akcí na adrese https://ptime.cz (dále jen „internetová stránka“).
1.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce registračního poplatku za startovné.
1.6 Kupující může startovné zakoupit přímou úhradou na účet organizátora a tím pádem uzavřít smlouvu napřímo bez Prodávajícího. Na tyto případy se tyto obchodní podmínky nevztahují.
2. KUPUJÍCÍ
2.1. Kupující objednává registrační poplatek (startovné) přímo z internetové stránky zprostředkovatele, který zajišťuje službu pro pořadatele sportovní akce.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Možnost registrace na daný závod ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Internetová stránka obsahuje informace o registračním poplatku, a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé Závody (starty) dané sportovní akce. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář na internetové stránce rozhraní.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. Objednávaném startovném,
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny registračního poplatku (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se do závodu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu e-mail kupujícího uvedenou v objednávce.
3.5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího.
4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet zprostředkovatele a to rychlým převodem; bezhotovostně platební kartou;
4.2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Ujednáno pomocí dokumentu „Reklamační řád Ptime, s. r. o.“.
6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá právo účastnit se Závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.
6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@ptime.czInformaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
6.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů viz upraveno dokumentem „podmínky ochrany osobních údajů“.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. K úspěšné registraci kupujícího je třeba:
  • prodávajícímu a partnerům Závodů udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném v registračním formuláři a dále
  • schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího
  • schválit pravidla a podmínky závodu, na níž je kupován registrační poplatek.
9.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
V Jihlavě dne 03. 03. 2022